ขั้นตอนการต่ออายุประกันภัย

รายละเอียดประกันภัย

ขั้นตอนการต่ออายุประกันภัย

 1. ลูกค้าที่มีความประสงค์ต่ออายุประกันภัย ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพระบบแก๊สที่ศูนย์บริการ AC PARTNER เพื่อตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบแก๊ส ให้อยู่ในข้อกำหนดการรับประกัน
 2. รถของลูกค้าจะได้รับการตรวจเช็ค และหากมีอุปกรณ์แก๊สที่ต้องได้รับการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่ ทางศูนย์ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อขออนุมัติให้ดำเนินการ โดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่วนนี้
 3. หลังจากทำการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบแก๊สผ่านตามข้อกำหนด ลูกค้าจะได้รับสติ๊กเกอร์สุญญากาศ ซึ่งมีบาร์โค๊ดเลขที่ประกันภัยและระบุวันที่เริ่มคุ้มครอง แนะนำให้ติดตั้งสติ๊กเกอร์ไว้ที่กระจกหน้ารถด้านในฝั่งคนขับ
 4. ศูนย์ฯ จะออกใบต่ออายุประกันภัย ซึ่งมีบาร์โค๊ดเลขที่ประกันภัยเดียวกันกับสติ๊กเกอร์สุญญากาศ โดยลงนามพร้อมประทับตราศูนย์ฯ ในหนังสือ และส่งเอกสารดังกล่าวกลับคืนบริษัทฯ
 5. ลูกค้าจะได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันความคุ้มครองจาก AC Autogas ภายใน 10 วัน นับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง
 6. แนะนำให้ลูกค้าเข้ารับการตรวจเช็คสภาพระบบแก๊สทุก 6 เดือน เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการต่ออายุในครั้งต่อไป

 

รายการตรวจสอบอุปกรณ์แก๊ส AC AUTOGAS

1. ตรวจสอบการรั่วซึมภายในห้องเครื่องยนต์ (ด้านหน้า)

 1. ท่อยางแก๊สจากหัวฉีดแก๊สไปยังท่อร่วมไอดีของเครื่องยนต์ไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึม
 2. ท่อยางแก๊สจากหม้อต้มเข้าหัวฉีดแก๊สไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึม
 3. ท่อยางแวคคั่มไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึมของอากาศ
 4. ท่อยางแก๊สจาก Map Sensor ไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึมของแก๊ส
 5. ชุดหัวฉีดแก๊สต้องไม่มีการรั่วซึมและทำงานได้ตามปกติ(ไม่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ)
 6. หม้อต้มทำงานได้ตามปกติโดยไม่มีการรั่วซึมของแก๊สและการรั่วซึมของน้ำหล่อเย็น
 7. โซลินอยด์หม้อต้มทำงานได้ตามปกติและไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส รวมทั้งปลั๊กสายไฟไม่มีรอยแตกร้าว
 8. กรองแก๊ส (หัวฉีด) ต้องไม่มีรอยรั่วซึมหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์
 9. ท่อยางน้ำหล่อเย็นจากหม้อต้มเข้าเครื่องยนต์ ต้องไม่มีรอยแตกหรือรั่วซึมของน้ำหล่อเย็น และต้องไม่เสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์
 10. แค้มรัดท่อยางทุกจุดต้องอยู่ในลักษณะที่รัดแน่น ไม่หลวม และไม่รัดจนท่อยางเกิดรอยฉีกขาด
 11. ท่อทองแดงแก๊ส LPG หรือท่อแก๊ส CNG ต้องไม่มีรอยบุบหรือรอยพับ หรือเบียดกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์
 12. ข้อต่อท่อทองแดงแก๊ส LPG หรือท่อแก๊ส CNG เข้าโซลินอยด์วาล์วต้องไม่มีรอยรั่วและมีความแน่นหนาเข้ากับข้อต่อโซลินอยด์วาล์วได้ปกติดี
 13. กล่องฟิวส์แก๊สต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีขี้เกลือ ชุดสายไฟเข้ากล่องฟิวส์จะต้องอยู่ในสภาพดี
 14. ตัวฟิวส์แก๊สจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่หลวม และอยู่ในค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน 15 แอมป์)
 15. ขั้วบวกของแบตเตอรี่ต้องมีฉนวนหุ้มให้ปลอดภัย และไม่เสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์

2. ตรวจสอบการรั่วซึมภายในห้องสัมภาระ (ด้านหลัง)

 1. บริเวณถังแก๊สต้องไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส ต้องยึดติดแน่นกับตัวถังรถยนต์ และอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ผลิต
 2. มัลติวาล์วถังแก๊ส ต้องไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส
 3. โซลินอยด์วาล์วถังแก๊สต้องไม่มีรอยร้าวหรือแตกและต้องไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส
 4. หัวเติมแก๊สต้องไม่มีการรั่วซึมและมีการยึดติดที่แข็งแรงแน่นหนา
 5. ท่อทองแดงแก๊ส LPG และท่อแก๊ส CNG จากถังแก๊สไปถึงโซลินอยด์วาล์วต้องไม่มีการรั่วซึม และไม่มีรอยพับหรือรอยบุบ
 6. ท่อระบายไอแก๊สจากถังแก๊สออกสู่ภายนอกตัวรถยนต์ จะต้องต่ออย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ห้ามอุด ห้ามมีจุดรั่วเข้าภายในรถยนต์หรือห้องสัมภาระด้านหลัง
 7. ชุดมัลติวาล์วต้องไม่รั่วซึม และแนะนำให้มีอายุไม่เกินที่กำหนด ได้แก่ ยี่ห้อ Tomasetto ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี ยี่ห้อ OMB ต้องมีอายุไม่เกิน 4 ปี และยี่ห้ออื่นๆ ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งแก๊ส

3. ตรวจสอบกล่อง ECU  ระบบแก๊ส AC STAG

 1. ตรวจสอบ Serial Number กล่อง ECU แก๊ส เพื่อบันทึก Serial Number
 2. กล่อง ECU ต้องมีการยึดจับที่แน่นหนาตามสมควร และต้องไม่มีความชื้นหรือน้ำที่กล่อง ECU
 3. ชุดสายไฟระบบแก๊สต้องไม่มีรอยปริ รอยถลอก รอยฉีกขาด และไม่เสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์

4. ตรวจสอบสภาพท่อยางและจุดเชื่อมต่อของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

 1. ท่อยางต่างๆ ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือรั่วซึม
 2. บริเวณถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องไม่มีรอยแตก หรือรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง
 3. ถ้ามีกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงรุนแรงมากผิดปกติ ต้องตรวจเช็คหาสาเหตุและแก้ไข

ขั้นตอนต่ออายุประกันภัย

 1. ลูกค้าที่มีความประสงค์ต่ออายุประกันภัย ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพระบบแก๊สที่ศูนย์บริการ AC PARTNER เพื่อตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบแก๊ส ให้อยู่ในข้อกำหนดการรับประกัน
 2. รถของลูกค้าจะได้รับการตรวจเช็ค และหากมีอุปกรณ์แก๊สที่ต้องได้รับการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่ ทางศูนย์ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อขออนุมัติให้ดำเนินการ โดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่วนนี้
 3. หลังจากทำการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบแก๊สผ่านตามข้อกำหนด ลูกค้าจะได้รับสติ๊กเกอร์สุญญากาศ ซึ่งมีบาร์โค๊ดเลขที่ประกันภัยและระบุวันที่เริ่มคุ้มครอง แนะนำให้ติดตั้งสติ๊กเกอร์ไว้ที่กระจกหน้ารถด้านในฝั่งคนขับ
 4. ศูนย์ฯ จะออกใบต่ออายุประกันภัย ซึ่งมีบาร์โค๊ดเลขที่ประกันภัยเดียวกันกับสติ๊กเกอร์สุญญากาศ โดยลงนามพร้อมประทับตราศูนย์ฯ ในหนังสือ และส่งเอกสารดังกล่าวกลับคืนบริษัทฯ
 5. ลูกค้าจะได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันความคุ้มครองจาก AC Autogas ภายใน 10 วัน นับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง
 6. แนะนำให้ลูกค้าเข้ารับการตรวจเช็คสภาพระบบแก๊สทุก 6 เดือน เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการต่ออายุในครั้งต่อไป

รายการตรวจสอบอุปกรณ์แก๊ส AC AUTOGAS

 1. ตรวจสอบการรั่วซึมภายในห้องเครื่องยนต์ (ด้านหน้า)
   1. ท่อยางแก๊สจากหัวฉีดแก๊สไปยังท่อร่วมไอดีของเครื่องยนต์ไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึม
   2. ท่อยางแก๊สจากหม้อต้มเข้าหัวฉีดแก๊สไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึม
   3. ท่อยางแวคคั่มไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึมของอากาศ
   4. ท่อยางแก๊สจาก Map Sensor ไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึมของแก๊ส
   5. ชุดหัวฉีดแก๊สต้องไม่มีการรั่วซึมและทำงานได้ตามปกติ(ไม่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ)
   6. หม้อต้มทำงานได้ตามปกติโดยไม่มีการรั่วซึมของแก๊สและการรั่วซึมของน้ำหล่อเย็น
   7. โซลินอยด์หม้อต้มทำงานได้ตามปกติและไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส รวมทั้งปลั๊กสายไฟไม่มีรอยแตกร้าว
   8. กรองแก๊ส (หัวฉีด) ต้องไม่มีรอยรั่วซึมหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์
   9. ท่อยางน้ำหล่อเย็นจากหม้อต้มเข้าเครื่องยนต์ ต้องไม่มีรอยแตกหรือรั่วซึมของน้ำหล่อเย็น และต้องไม่เสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์
   10. แค้มรัดท่อยางทุกจุดต้องอยู่ในลักษณะที่รัดแน่น ไม่หลวม และไม่รัดจนท่อยางเกิดรอยฉีกขาด
   11. ท่อทองแดงแก๊ส LPG หรือท่อแก๊ส CNG ต้องไม่มีรอยบุบหรือรอยพับ หรือเบียดกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์
   12. ข้อต่อท่อทองแดงแก๊ส LPG หรือท่อแก๊ส CNG เข้าโซลินอยด์วาล์วต้องไม่มีรอยรั่วและมีความแน่นหนาเข้ากับข้อต่อโซลินอยด์วาล์วได้ปกติดี
   13. กล่องฟิวส์แก๊สต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีขี้เกลือ ชุดสายไฟเข้ากล่องฟิวส์จะต้องอยู่ในสภาพดี
   14. ตัวฟิวส์แก๊สจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่หลวม และอยู่ในค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน 15 แอมป์)
   15. ขั้วบวกของแบตเตอรี่ต้องมีฉนวนหุ้มให้ปลอดภัย และไม่เสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์

   

 2. ตรวจสอบการรั่วซึมภายในห้องสัมภาระ (ด้านหลัง)
   1. บริเวณถังแก๊สต้องไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส ต้องยึดติดแน่นกับตัวถังรถยนต์ และอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ผลิต
   2. มัลติวาล์วถังแก๊ส ต้องไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส
   3. โซลินอยด์วาล์วถังแก๊สต้องไม่มีรอยร้าวหรือแตกและต้องไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส
   4. หัวเติมแก๊สต้องไม่มีการรั่วซึมและมีการยึดติดที่แข็งแรงแน่นหนา
   5. ท่อทองแดงแก๊ส LPG และท่อแก๊ส CNG จากถังแก๊สไปถึงโซลินอยด์วาล์วต้องไม่มีการรั่วซึม และไม่มีรอยพับหรือรอยบุบ
   6. ท่อระบายไอแก๊สจากถังแก๊สออกสู่ภายนอกตัวรถยนต์ จะต้องต่ออย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ห้ามอุด ห้ามมีจุดรั่วเข้าภายในรถยนต์หรือห้องสัมภาระด้านหลัง
   7. ชุดมัลติวาล์วต้องไม่รั่วซึม และแนะนำให้มีอายุไม่เกินที่กำหนด ได้แก่ ยี่ห้อ Tomasetto ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี ยี่ห้อ OMB ต้องมีอายุไม่เกิน 4 ปี และยี่ห้ออื่นๆ ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งแก๊ส

    

  1. ตรวจสอบกล่อง ECU  ระบบแก๊ส AC STAG
    1. ตรวจสอบ Serial Number กล่อง ECU แก๊ส เพื่อบันทึก Serial Number
    2. กล่อง ECU ต้องมีการยึดจับที่แน่นหนาตามสมควร และต้องไม่มีความชื้นหรือน้ำที่กล่อง ECU
    3. ชุดสายไฟระบบแก๊สต้องไม่มีรอยปริ รอยถลอก รอยฉีกขาด และไม่เสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์

     

   1. ตรวจสอบสภาพท่อยางและจุดเชื่อมต่อของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
     1. ท่อยางต่างๆ ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือรั่วซึม
     2. บริเวณถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องไม่มีรอยแตก หรือรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง
     3. ถ้ามีกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงรุนแรงมากผิดปกติ ต้องตรวจเช็คหาสาเหตุและแก้ไข