AC AUTOGAS จัดฝึกอบรม “หลักการปรับจูนผลิตภัณฑ์ Q-GENARATION และ STAG GOFAST”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา AC AUTOGAS ได้จัดฝึกอบรม “หลักการปรับจูนผลิตภัณฑ์ Q-GENERATION และ STAG GOFAST” ณ กลุ่มบริษัททีโอ และได้รับเกียรติจาก คุณภัทรวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์ ประธานฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัททีโอ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ตัวแทนจำหน่าย และศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ AC Partner ให้การตอบรับเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ AC Partner ทราบถึงคุณสมบัติของกล่อง ECU รุ่นใหม่ ที่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถและประสิทธิภาพสูงกว่ากล่อง ECU รุ่นเดิม และหลักการปรับจูนโปรแกรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่ง ส่วนหนึ่งในการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ เพราะการปรับจูนที่ถูกต้อง จะทำให้กล่อง ECU สามารถสั่งจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับอุปกณ์ที่ติดตั้งและรูปแบบการขับขี่

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติคุณชนพล อินเที่ยง นักวิชาการมาตรฐานอาชีพ ชำนาญการ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ามาแนะนำองค์กร ที่มาและความสำคัญของมาตรฐานอาชีพและการจัดประเมินสมรรถนะอาชีพช่างติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ ซึ่งบริษัท ทีโอ จำกัด หรือศูนย์บริการ AC Service Center ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานอาชีพช่างติดตั้งระบบแก๊ส โดยได้รับแต่งตั้งเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะ ช่างติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ ด้วยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับงานบริกา รด้านการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ และการบริการยานยนต์ให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้รับบริการในระดับสากล