เปิดแล้วรอบที่สอง โครงการสอบประเมินสมรรถนะ “ช่างติดตั้งแก๊สแอลพีจี ชั้น 2”

บริษัท ทีโอ จำกัด หรือ ศูนย์ AC Service Center ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี เปิดให้มีการจัดสอบประเมินรอบที่ 2 สำหรับสมรรถนะ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 2” ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้ช่างติดตั้งแก๊สในประเทศไทย ได้มีใบรับรองระดับทักษะวิชาชีพที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจากองค์กรรัฐ ในขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความมั่นใจผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้รับบริการอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ออกโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อใช้รับรองระดับความสามารถและฝีมือ เปรียบได้กับวุฒิการศึกษา ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับช่างฝีมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

รอบเช้า   เวลา 8.00 น. – 12.00 น.

รอบบ่าย   เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ณ บริษัท ทีโอ จำกัด หรือ ศูนย์บริการ AC Service Center

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ต้องผ่านการปฏิบัติงานในการติดตั้งแก๊สรถยนต์มาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. ประวัติการทำงาน จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  6. หนังสือรับรองการผ่านงาน ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
  7. สำเนาใบแสดงผลการฝึกอบรมหรือประกาศนียบัตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 1 ชุด (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะได้ที่

คุณมานิตย์ บุญยืน

โทร. 090-665-9787

Line ID : @acautogas