เปิดแล้ว โครงการสอบประเมินสมรรถนะ “ช่างติดตั้งแก๊สแอลพีจี ชั้น 2”

ข่าวดีสำหรับช่างติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ทั่วประเทศไทย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท ทีโอ จำกัด หรือ ศูนย์ AC Service Center ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในส่วนอาชีพช่างติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ แห่งเดียวในประเทศไทย ได้เปิดให้มีการจัดการสอบประเมินสมรรถนะ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 2” ซึ่งผู้ที่จะผ่านสมรรถนะนี้ต้องมีความสามารถในการตรวจและเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการเตรียมพื้นที่เพื่อติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ออกโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อใช้รับรองระดับความสามารถและฝีมือ เปรียบได้กับวุฒิการศึกษา ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับช่างฝีมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 2”
เปิดสอบครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รอบเช้า เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ บริษัท ทีโอ จำกัด หรือ ศูนย์บริการ AC Service Center

คุณสมบัติผู้สมัคร

ต้องผ่านการปฏิบัติงานในการติดตั้งแก๊สรถยนต์มาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. ประวัติการทำงาน จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  6. หนังสือรับรองการผ่านงาน ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
  7. สำเนาใบแสดงผลการฝึกอบรมหรือประกาศนียบัตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 1 ชุด (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะได้ที่

คุณมานิตย์ บุญยืน

โทร. 090-665-9787

Line ID : @acautogas